Đồng phục tạp vụ

Đồng phục tạp vụ mẫu 1

Đồng phục tạp vụ mẫu 1

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 2

Đồng phục tạp vụ mẫu 2

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 3

Đồng phục tạp vụ mẫu 3

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 4

Đồng phục tạp vụ mẫu 4

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 5

Đồng phục tạp vụ mẫu 5

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 6

Đồng phục tạp vụ mẫu 6

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 7

Đồng phục tạp vụ mẫu 7

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 8

Đồng phục tạp vụ mẫu 8

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Đồng phục tạp vụ mẫu 9

Đồng phục tạp vụ mẫu 9

Vải thun, kaki thun,kaki 65/35, vải xi

May theo yêu cầu của khách hàng

May kỹ, đẹp đến từng hàng kim mũi chỉ

Like facebook