Đồng phục bếp

Nón bếp mẫu 5

Nón bếp mẫu 5

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 6

Nón bếp mẫu 6

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 7

Nón bếp mẫu 7

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 8

Nón bếp mẫu 8

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 9

Nón bếp mẫu 9

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 10

Nón bếp mẫu 10

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 11

Nón bếp mẫu 11

Vải xi, kaki thun, kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May đẹp, kỹ đến từng đường kim mũi chỉ

Nón bếp mẫu 12

Nón bếp mẫu 12

Vải xi, vải kaki thun, vải kaki 65/35

May theo yêu cầu khách hàng

May kỹ, đẹp

Like facebook